The home of Tamanu Oil. We make cold pressed Tamanu Oil and Tamanu Oil based herbal medical oils. All our products are made in Fuvahmulah, Maldives, and they are 100% organic. For more information regarding our products visit: www.huvandhu.com Always seek advice of medical professionals—they are the experts. Use herbal medicine responsibly. As with all herbal medicine, our products will not work the same way for everyone and you might not get the desired results. ******************* ޚާއްސަ ދަންނަވާލުމެއް: ފުވައްމުލައް ސިޓީ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި ވާތީވެ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އޯޑަރތައް ޑެލިބަރީކުރުމުގައި ލަސްތަކެއްވެދާނެވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. *******************

Store Collection

3 Products