The home of Tamanu Oil. We make cold pressed Tamanu Oil and Tamanu Oil based herbal medical oils. All our products are made in Fuvahmulah, Maldives, and they are 100% organic.

For more information regarding our products visit: www.huvandhu.com

Always seek advice of medical professionals—they are the experts.
Use herbal medicine responsibly. As with all herbal medicine, our products will not work the same way for everyone and you might not get the desired results.

*******************
ޚާއްސަ ދަންނަވާލުމެއް: ފުވައްމުލައް ސިޓީ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި ވާތީވެ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އޯޑަރތައް ޑެލިބަރީކުރުމުގައި ލަސްތަކެއްވެދާނެވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
*******************

Location:
Fuvahmulah City, Funaadu

Store Collection

View More

Reviews & Rating

PrimaryOne

This product is good.

Gaisham Ahmed

Satisfied, good packing, and fast delivery.

Ahmed

First time buying from eTukuri, was a good experience. Everything went smoothly. Shipping: eTukuri Shipping was very fast and I received the product undamaged in good condition. Product: I am a long time user of Tamanu Oil from Huvan'dhu. I have used it for acne and scars due to acne, for insect bites and itching, for sun burns and as a sunscreen and many other skin problems. It works really well.

Mohamed Abdulla

Very happy with the product and quality of packing and delivery speed. Will buy it again. :D

Aishath Shahuma Naseer

Delivery service was great!