haadeege bageechaa Ask a question

0.0 2 Wishlist | 13 Orders
USD 9.73 In Stock
via eTukuri Delivery

މިވާހަކައިގައި ހާދީއަކީ ސިޔާސަ މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. އެއްދުވަހަކު ހާދީ ރުޅި އައިސްގެން ހިކިމަލެއް ބިނދެ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމައްފަހު އުކާލިއެވެ. އަދި އެ އޮށްތަކުން ފެޅި ގަސްތަކުން ހާދީ އާއި އޭނާގެ މަންމަ ރީތި ބަގީޗާއެއް ހެއްދިއެވެ.

ކިޔަން ފަށައިގަންނަ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިފޮތުގެ ތަސްވީރުތަކާއި ބަސްކޮށާރު ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހި މުޖުމައާ ގުޅޭ، ކުދިންނަށް ފަހުމުކުރަން ފަސޭހަ ގޮތަކަށެވެ.

Similar Products