Aquaphor RO-101S Reverse Osmosis Water Filter Machine

MVR 4,300.00
Free shipping:
5 - 10 Days by eTukuri Delivery
Fastest shipping:
5 - 10 Days by eTukuri Delivery

Aquaphor RO-101S Reverse Osmosis  Water Filter Machine
(DOES NOT REQUIRE ELECTRICITY)


Compact, productive and water-efficient RO system with 5 liter storage tank
The reverse osmosis system RO-101S Morion covers all issues of household water purification and completely replaces premium bottled water. The quality of the incoming water does not matter, the RO-101S Morion membrane is a long-lasting shield against toxic substances, heavy metals, pesticides, bacteria, and viruses. 


ކޮމްޕެކްޓް، ޕްރޮޑަކްޓިވް އަދި ވޯޓާ އެފިޝިއަންޓް އާރްއޯ ސިސްޓަމް 5 ލީޓަރުގެ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް


ރިވާސް އޮސްމޯސިސް ސިސްޓަމް އާރްއޯ-101އެސް މޮރިއަން އަކީ ގޭބިސީތަކުގެ ފެން ސާފުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކަވަރުކޮށް، ޕްރިމިއަމް ފުޅިފެން މުޅިން ބަދަލުކޮށްދޭ ސިސްޓަމެކެވެ. އަންނަ ފެނުގެ ކޮލިޓީ މާބޮޑު ނޫން، އާރްއޯ-101އެސް މޮރިއަން މެމްބްރޭން އަކީ ވިހަ މާއްދާތަކާއި ހެވީ މެޓަލްސް، ޕެސްޓިސައިޑް، ބެކްޓީރިއާ އަދި ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ އައްޑަނައެކެވެ.


 MVR 4300.00  • 5L WATER TANK

  • VERSATILE PROTECTION AGAINST TOXIC IMPURITIES

  • OPTIMIZES CALCIUM & MAGNESIUM CONCENTRATION

  • IMPROVE THE TASTE OF FOOD & DRINKS

  • REDUCES CALCIUM & MAGNESIUM CONCENTRATION

  • ZERO PLASTIC WASTE

  • NO ELECTRICTY NEEDED

  • 99.99 % PROTECTION AGAINST VIRUSES & BACTERIA


 


• 5 ލީޓާރ ފެން ޓޭންކް


• ވިހަ މާއްދާތަކުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން


• ކެލްސިއަމް އަދި މެގްނީޒިއަމް ކޮންސެންޓްރޭޝަން އޮޕްޓިމައިޒްކުރުން


• ކެއުމާއި ބުއިންތަކުގެ ރަހަ ރަނގަޅުކުރުން


• ކެލްސިއަމް އަދި މެގްނީޒިއަމް ކޮންސެންޓްރޭޝަން ދަށްކޮށްދިނުން


• ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ކުނި


• އިލެކްޓްރިކްޓީ ބޭނުމެއް ނުވޭ


• ވައިރަހާއި ބެކްޓީރިއާއިން 99.99 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން


FAQ
How often should filter membrane / cartridges be replaced?


Based on an average consumption, the recommended period to replace the filter cartridges is 6 months and the filter membrane should be replaced within 1 year.


Why choose AQUAPHOR?


With AQUAPHOR water filters, you can reduce the cost of your drinking water to MVR 0.30 - MVR 0.50 per liter.


އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލު


ފިލްޓަރ މެމްބްރޭން/ ކާޓްރިޖް ބަދަލުކުރަންވީ ކިތައް ފަހަރު ހެއްޔެވެ؟


އެވްރެޖް ކޮށް ބޭނުންކުރާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ފިލްޓަރ ކާޓްރިޖް ބަދަލުކުރުމަށް ލަފާދޭ މުއްދަތަކީ 6 މަސް ދުވަސް ކަމަށާއި ފިލްޓަރ މެމްބްރޭން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ


 


އަކުއާފޯރ ޚިޔާރުކުރަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟


އަކުއާފޯރ ވޯޓާ ފިލްޓަރުތަކާއެކު ބޯފެނުގެ އަގު ލީޓަރެއް 0.30 ރުފިޔާ - 0.50 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.


 


 މެޝިން ހަރުކުރާނެގޮތުގެ ވީޑިއޯ / Machine Installation Video: https://youtu.be/6NfRLrICDuo


Learn more @ https://www.palmtree.com.mv/products/aquaphor-ro-101s-morion/


Authorized Distributor
Palm Tree Marine Pvt Ltd

Shipping Information

Weight
8 kg